Integritetspolicy

1. Generellt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Ocean active OA AB, Org.nr. 559292-7395, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Ocean active OA AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Ocean active OA AB, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av Ocean active OA AB konto.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Ocean active OA AB är personuppgiftsansvarig för Ocean active OA AB behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Ocean active OA AB är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Ocean active OA AB konto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?


3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Ocean active OA AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp hos oss använder dig av Ocean active OA AB support, besöker Ocean active OA AB webbplats eller ett event som Ocean active OA AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Ocean active OA AB. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Ocean active OA AB och för att Ocean active OA AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Ocean active OA AB in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Ocean active OA AB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Ocean active OA AB webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Ocean active OA AB behandlar även uppgifter som Ocean active OA AB från tid till annan ges tillgång till genom ditt Ocean active OA AB konto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att maila [email protected]

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder om dig?

4.1 För dig som är kund till Ocean active OA AB
De personuppgifter Ocean active OA AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer
IP-adress och information om din användning av Ocean active OA AB webbplats

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Ocean active OA AB
Ocean active OA AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Ocean active OA AB dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Ocean active OA AB.
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering;
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar; samt
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Ocean active OA AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

5.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Ocean active OA AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

5.4 I vissa fall kan Ocean active OA AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6. Profilering

6.1 Ocean active OA AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

6.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Ocean active OA ABs kundtjänst eller genom att kontakta [email protected] När Ocean active OA AB har mottagit din anmälan kommer Ocean active OA AB att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

7.1 Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). I allmänhet innebär det att vi kommer att behålla dina personuppgifter under den tid du innehar ditt konto. För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa längre för att följa de lagliga skyldigheter vi har (såsom villkor uppställda enligt skatt- samt köplagar samt för garantiändamål).

7.2 Är du inaktiv i fem år tas all profilinformation och alla personuppgifter bort permanent från alla plattformar. Din köphistorik fortsätter att vara tillgänglig för fishline.se efter att din profil har tagits bort, i enlighet med lagstadgade krav på datalagring av försäljnings-, skatte-, och garantiskäl. Har du frågor eller vill få tillgång till denna information ber vi dig kontakta oss.

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

8.1 Ocean active OA AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Ocean active OA ABs koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Ocean active OA AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

8.2 Tredje part som Ocean active OA AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Ocean active OA ABs och Ocean active OA ABs samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Ocean active OA ABs avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.

8.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Ocean active OA AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Ocean active OA ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8.4 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

9. Ändring av integritetspolicy

9.1 Ocean active OA AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Ocean active OA AB kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Ocean active OA AB innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Ocean active OA AB på [email protected]

10. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Ocean active OA AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

11. Dina rättigheter

12.1 Ocean active OA AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

11.2 Ocean active OA AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

11.3 Du har rätt att av begära
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

11.4 Ocean active OA AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till [email protected] När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

11.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

12. Kontaktinformation

12.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag